Public Comment Form

Commenting open: November 07, 2022 12:00AM PT - December 21, 2022 11:59PM PT.

North Boeing Field Georgetown Steam Plant Interim Action

Para someter comentarios en español, cambie el idioma de arriba
中文信息包括
Có thông tin bằng tiếng Việt
ព័ត៌មានជាភាសាខ្មែររួមបញ្ចូល


Please note that this comment form is for the purpose of submitting a comment to the Washington State Department of Ecology.

Commenter contact information is optional. Contact information is necessary if you want to receive future notices or responses related to this topic.

Ecology invites you to review a draft Interim Action Work Plan for the North Boeing Field-Georgetown Steam Plant Cleanup Site (Site). The City of Seattle plans to develop a portion of the Georgetown Steam Plant property into an off-leash pet area and pedestrian path. This project, referred to here as the Georgetown Flume Dog Park Project Area, is located east of 1001 S. Myrtle St between Myrtle St and East Marginal Way. The City of Seattle (City) is conducting this Interim Action under a 2008 legal agreement (Agreed Order) with Ecology.

Ecology would like your input on the following documents:
  • Interim Action Work Plan: This work plan describes the cleanup of contaminated soils on the Dog Park Project Area.
  • State Environmental Policy Act (SEPA) Determination of Non-Significance: This is the Ecology determination that the cleanup work is not likely to harm the environment.

中文信息包括
華盛頓州生態管理署 (Ecology)誠邀您審閱North Boeing Field-Georgetown 蒸汽廠(Site)臨時清理工作行動計劃草案。西雅圖市計劃將North Boeing Field-Georgetown蒸汽工廠的一部分開發成一個寵物區和人行道。該項目在此被稱為Georgetown水槽狗公園項目區,位於 Myrtle St 和 East Marginal Way 之間,於1001 S. Myrtle St 以東。西雅圖市根據 2008 年與 Ecology 簽訂的法律協議(商定命令)執行此臨時清理工作。

Ecology希望您對以下文件提供意見:
  • 臨時清理工作計劃:該工作計劃描述了狗公園項目區污染土壤的清理工作.
  • 州環境政策法案 (SEPA) 非重要性判定:這是Ecology的判定,清理工作不太可能損害環境.

Có thông tin bằng tiếng Việt
Bộ Môi Sinh (Ecology) mời quý vị xem lại bản thảo Kế Hoạch Hành Động Tạm Thời cho Địa Điểm Tẩy Nhiễm Nhà Máy Hơi Nước North Boeing Field Georgetown (Địa điểm). Thành phố Seattle có kế hoạch phát triển một phần lô đất của Nhà Máy Hơi Nước Georgetown thành một lối đi dành cho người đi bộ và một khu chơi dành cho chó mà không cần buộc dây. Dự án này, được gọi là Khu Vực Dự án Georgetown Flume Công Viên Chó, nằm ở phía đông của đường 1001 S. Myrtle St giữa Myrtle St và East Marginal Way. Thành phố Seattle đang tiến hành Hành Động Tạm Thời này theo một thỏa thuận pháp lý năm 2008 (Lệnh Đồng Thuận) với Ecology.

Ecology muốn qúy vị góp ý vào các tài liệu sau:
  • Kế Hoạch Hành Động Tạm Thời: Kế hoạch thi công này mô tả việc tẩy nhiễm đất bị ô nhiễm trong Khu Vực Dự án Công Viên Chó.
  • Đạo Luật Chính Sách Môi Trường Tiểu Bang (SEPA) và Xác Định Vô Suy Thoái: Đây là quyết định của Ecology cho rằng công việc tẩy nhiễm không có khả năng gây hại cho môi trường.

ព័ត៌មានជាភាសាខ្មែររួមបញ្ចូល
្រកសួងបរ􀌛􀋏􀉶ន (Ecology) សូមអេ􀉊􀈼ើញេ􀊷កអ􀊅កឱ្យពិនិត្យេមើល-េសចក􀉱ី្រ􀊚ងែផន􀈗រសកម􀊢􀊟ពបេ􀉮􀉱ះ􀋢សន􀊅ស្រ􀊤ប់ទី􀉳ំង- ស􀊤􀋠តេ􀊲ងច្រកចំ􀋘យទឹក (North Boeing Field-Georgetown Steam Plant Cleanup Site (ទី􀉳ំង))។ ទី្រក􀌭ងសុីតថល (City of Seattle) េរៀបចំែផន􀈗រអភិវឌ្ឍែផ􀊅កមួយៃនបរ􀌛េវណេ􀊲ងច្រកចំ􀋘យទឹកដ្យចេ􀉸ន (Georgetown Steam Plant) េ􀉾􀈾តំបន់សត􀊺ចិ􀉊􀈲ឹមែដលែលងែខ្ស និងផ􀊶􀌱វេថ􀊢ើរេជើង។ េ􀊈ទីេនះគេ្រ􀊤ងេនះសំេ􀉗􀉸􀈾តំបន់គេ្រ􀊤ងឧ-ទ􀊪នែឆ􀈕ៃន្រប􀋝យរ􀍅អិល􀉳មទឹកដ្យចេ􀉸ន (Georgetown Flume Dog Park Project Area) ែដល􀊤នទី􀉳ំងេ􀊈􀈜ងេកើតផ􀊶􀌱វ 1001 S. Myrtle St between Myrtle St និង East Marginal Way ។ ទី្រក􀌭ងសុីតថល (City of Seattle) កំពុងដំេណើរ􀈗រសកម􀊢􀊟ពបេ􀉮􀉱ះ􀋢សន􀊅េនះ ែដលស􀉶ិតេ្រ􀈗មកិច􀈳្រពមេ្រព􀌼ងផ􀊶􀌱វច􀊍ប់􀈹􀊅ំ 2008 (􀈗រេចញប􀉐􀈼ែដល􀊌នយល់្រពម) 􀈾មួយ្រកសួងបរ􀌛􀋏􀉶ន (Ecology)។ ្រកសួងបរ􀌛􀋏􀉶ន (Ecology)

ចង់ទទួល􀊌នត្រម􀌰វ􀈗ររបស់អ􀊅កេ􀊈ក􀊆􀌮ងឯក􀋏រ􀈜ងេ្រ􀈗ម៖
  • ែផន􀈗រសកម􀊢􀊟ពបេ􀉮􀉱ះ􀋢សន􀊅៖ ែផន􀈗រ􀈗រ􀈯រេនះពិពណ៌􀊇អំពី􀈗រស􀊤􀋠តដីកខ􀊺ក់េ􀊈េលើតំបន់គេ្រ􀊤ងឧទ􀊪នែឆ􀈕 (Dog Park Project Area)។
  • 􀈗រកំណត់􀊟ពមិនសំ􀈜ន់ៃនច􀊍ប់េ􀈡ល􀈗រណ៍បរ􀌛􀋏􀉶នរដ􀉙 (State Environmental Policy Act (SEPA))៖ 􀈗រណ៍េនះ􀈾􀈗រកំណត់របស់្រកសួងបរ􀌛􀋏􀉶ន (Ecology) ែដល􀈗រ􀈯រស􀊤􀋠តមិនទំនង􀈾􀊤នផលប៉ះ􀊚ល់ដល់បរ􀌛􀋏􀉶នេឡើយ។.


Contact Information

All fields are optional unless otherwise indicated.

Submitted by Value

First Name

Last Name

Address

City

State

ZIP

Email

Consent to Mailing List

Your Comment


Comments are due by December 21, 2022 at 11:59 P.M.


To make a comment, please enter comment(s) in the text area. To submit attachments use the "upload a file" button below. Then hit 'Continue' to review your comment(s).


Any information (e.g., personal or contact) you provide on this comment form or in an attachment may be publicly disclosed and posted on the Internet.


To submit comments for a group please visit our Commenting Tips webpage.


Next Steps: After the close of the comment period, Ecology will review and consider all comments received as we finalize the documents and respond accordingly.

*Uploading a file is optional*

You may attach up to five 30 MB files to accompany your submission. Allowed formats are pdf, jpg, jpeg, png, txt, gif, doc, docx. If you experience technical difficulties submitting your comment, please contact the person listed at the bottom of this page.


Thank you for subscribing to the North Boeing Field Georgetown Steam Plant Interim Action mailing list.